Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Estetikk og stedsutvikling i grendesentra 2021. Søknadsfrist 25.april

5904469_4175405

Kilde: Steinkjer kommune

Tildeling av midler skjer etter søknad og midlene skal styrke estetikk og stedsutvikling. Estetikk vektlegges, og dette skal beskrives i søknadene.

Estetikk som beplanting etc som gjør områdene attraktive og positive. Tiltak som vil forskjønne uteområdet/anlegget, og gjøre omgivelsene mer innbydende og attraktive prioriteres.

Søknadene må inneholde en prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag, framdriftsplan og enkel skisse.

Steinkjer kommune kan ved behov yte faglig bistand.

Kriteriene for tildeling er slik:

Estetisk tankegang bak innholdet i søknaden.
Estetisk løft for stedet/tiltaket.
Stedet/tiltaket er åpent for allmennheten.
Stedet/tiltaket er en samlingsplass for bygda/boligområdet.
Stedet/tiltaket skal være et uteområde, areal eller tilknytning til bygning der folk i alle aldre har lik tilgang for ulik sosial og fysisk aktivitet.
Stedet/tiltaket skal være universelt utformet.
Stedet/tiltaket skal legge til rette for inkludering og aktivitet.
Tilskuddet ytes i form av kontante tilskudd som brukes til å kjøpe inn parkutstyr som bidrar til å forskjønne området, og heve den estetiske kvaliteten for området.

Det tilstrebes en geografisk fordeling av midlene i kommunen hvert år.

Søknadsfrist: 25.april 2021

Tildeling skjer i hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. Utbetaling av tilskudd skjer etter at søknadene er behandlet og frist for innlevering av gjennomførte prosjekt er 1.november.

Søknadsprosess
Det finnes ikke eget søknadsskjema, men det sendes inn en fritekstsøknad på mail til postmottak@steinkjer.kommune.no, eller i posten til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Kontaktperson
Spørsmål kan sendes på mail til kristel.moe@steinkjer.kommune.no