Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Ogna Grunneierlag SA

Bilde:

Ogna Grunneierlag vart stifta i 1954. I dag er Ogna Grunneierlag SA en felles organisasjon for 61 fiskerettshavere/grunneiere i Ogna på den anadrome (så langt laksen kan gå) strekningen fra Fuldalsfossen i Rokta til samløpet med Byaelva på Gulbergaunet.  I tillegg til medlemskapet i Ogna Grunneierlag er medlemmene i grunneierlaget medlemmer i Steinkjervassdragets Fellesforvaltning SA som er en sammenslutning av lakseelvene Ogna og Byaelva og den siste felles elvestrengen, Steinkjerelva.

Organiseringen av lakseelvene er lovpålagt gjennom lakse- og innlandsfiskeloven. Hovedformålet er ei langsiktig og bærekraftig forvaltning av laksestammene i Steinkjervassdraget, herunder Ogna. Etter nærmere 30 år med parasitten Gyrodactylus Salaris som tok knekken på all produksjon av laks har hovedformålet vært å reetablere og bygge opp de lokale laksestammene. Selv om Byaelva og Ogna har felles utløp er det stor forskjell på laksestammene i de to elvene. Ognalaksen er typisk en lang og slank laks tilpasset ei relativt sti elv.

Etter mange aksjoner mot Gyrodactylus Salaris vart endelig parasitten henvist til historiebøkene i 2009. Etter den tid har vi vært igjennom en reetableringsfase med utsetting av ca. 3,5 millioner rogn og yngel av den gamle ognalaksstammen.

Fokuset nå er rettet mot å oppnå et høstbart overskudd. Utgangspunktet er det vi kaller gytebestandsmålet (GBM) som er et tall på mengden(kg) laks (gytelaks)som skal stå igjen etter fisking for å utnytte produksjonspotensialet i elva.  Gytebestandsmålet må være oppnådd i tre påfølgende år før vi kan åpne for laksefiske, dvs har et høstbart overskudd. At gytebestandsmålet er oppnådd må dokumenteres enten gjennom videotelling av lakseoppgangen i Støafossen eller ved bruk av ungfiskundersøkelser.

Det er gjennomført omfattende ungfiskundersøkelser de siste årene som viser en viss økning i yngeltettheten, men at den ennå ligger godt under middels av det vi forventer. Tellingen i Støafossen i 2020 viste en oppgang av 63 laks som er betydelig under det vi ønsker. Konklusjonen er derfor at det nok vil ta noen år før vi kan åpne for laksefiske.

Førsteprioritet det kommende år er foruten å videreføre ungfisktellinger og videotelling å utarbeide en felles forvaltningsplan/driftsplan sammen med Byaelva og Steinkjerelva. Hovedpunkter i driftsplan vil være fiskeregler, smittevernplan, desinfisering og lakseoppsyn. Hovedpunkter spesifikt for Ogna vil være å reparere laksetrappene i Brandseggfossen og Hyttfossen.

 

Styret for Ogna Grunneierlag SA er:

Leder: Håvard Wist

Styremedlemmer: Erland Kjesbu, Geir Riise, Svein Skei, Pål Malmo

Kontaktperson(er)